Get Adobe Flash player

Stadgar

Stadgar till Södra Vätterbygdens Svampklubb

Antagna vid årsmötet 820318, reviderade 920305, 130306 och 20190305

§ 1 Målsättning

Södra Vätterbygdens Svampklubb (SVS) skall verka för

a) En bättre kännedom om traktens svampflora.

b) Ökande kunskaper om svampar och deras roll i naturen.

c) Skydd av vår natur.

d) Att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under iakttagandet av gällande lagstiftning.

§ 2 Medlemskap

Klubben är öppen för alla som vill arbeta för dess målsättning. Medlem är den som betalt fastställd avgift till SVS. Ungdom under 18 år gratis.

§ 3 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet. Senast två veckor före årsmötet skall medlemmarna erhålla skriftlig kallelse med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Frågor avsedda att tas upp på ordinarie årsmöte skall skriftligen insändas till styrelsen före 1 januari. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen när den finner det nödvändigt, när revisorerna så påfordrat eller minst 1/3 av föreningens medlemmar så anser. Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angetts i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet

b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

c) Fråga om mötet är behörigen utlyst

d) Styrelsens verksamhetsberättelse

e) Revisorernas berättelse

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

g) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

h) Val av ordförande

i) Val av övriga styrelseledamöter

j) Val av två revisorer

k) Val av valberedning

l) Fastställande av årsavgift

m) Övriga ärenden

§ 4 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ett udda antal personer och omfatta ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter enligt årsmötets beslut.

Ordförande väljs för ett år i taget och kan omväljas. Övriga styrelseledamöter väljs för två år (varje år väljs hälften av styrelsen).

Styrelsen är beslutsmässig när 5 eller fler ledamöter är närvarande

Styrelsen skall:

a) Ansvara för den löpande verksamheten i enlighet med klubbens målsättning

b) Bokföra klubbens ekonomi och tillhörigheter

c) Föra protokoll över alla sammanträden

d) Avge verksamhetsberättelse

§ 5 Räkenskap och revision

Klubbens räkenskaper förs per den 31 december och skall i avslutat skick senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna. Dessa skall vid det följande årsmötet avge en berättelse över sin granskning av den ekonomiska verksamheten.

§ 6 Upplösning av klubben

Södra Vätterbygdens Svampklubb fortbestår så länge minst fem av dess medlemmar så anser. Förslag om klubbens upplösning framlägges vid ordinarie årsmöte och beslut fattas av två årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Årsmötet beslutar hur det skall förfaras med eventuella tillgångar vid klubbens upplösning.

§ 7 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar kan ske om beslut fattas av ordinarie årsmöte. Ändringsförslag skall ingivas till styrelsen senast 1 januari och meddelas i kallelsen till årsmötet.